កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់បង្វិលជូនរៀងរាល់ថ្ងៃ0.5%លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

0

កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់បង្វិលជូនរៀងរាល់ថ្ងៃ0.5%លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

សុពលភាពនៃការផ្តល់ជូន: ចាប់ពីថ្ងៃទី01-កក្កដា-2020 ម៉ោង00:00 AM (GMT+8) រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី។ ការកំណត់រយៈពេលគិតចាប់ពីម៉ោង00:00 AM (GMT+8) រហូតដល់ម៉ោង23:59 PM (GMT+8)
  • ការកំសាន្ត
  • ទឹកប្រាក់បង្វិលជូន
  • ការផ្តល់ជូន
  • ការភ្នាល់វិលជុំ
  • កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់
  • 0.5%
តិចបំផុត: 1ដុល្លារ/ច្រើនបំផុតៈ មិនកំណត់
1ដង


លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន


1. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកសកម្មទាំងអស់របស់88BOL ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ។
2. មានតែការភ្នាល់ដែលត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌលើកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ដែលបានទូទាត់រួច ក្នុងកំឡុងពេលនៃការផ្តល់ជូនតែប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានយកមកគណនាសំរាប់ការផ្តល់ជូននេះ។
3. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ, ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល និងការភ្នាល់ទាំងសងខាង និង roulette នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលថាជាការភ្នាល់ដែលត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌឡើយ។

ឧទាហរណ៍

ទឹកប្រាក់ភ្នាល់សរុបប្រចាំថ្ងៃលើកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ = 25,000ដុល្លារ
ការភ្នាល់ដែលត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌ = 20,000ដុល្លារ
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនប្រចាំថ្ងៃក្នុងកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ = 20,000 x 0.5% = 100ដុល្លារ
4. ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញប្រចាំថ្ងៃ នឹងត្រូវបញ្ចូលជូនក្នុងគណនីរបស់សមាជិកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅរសៀលថ្ងៃបន្ទាប់។
5. លក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនរបស់88BOL ត្រូវបានអនុវត្ត។
Tags

Post a Comment

0Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*